FINANCE

Naši uporabniki lahko račune plačujejo preko trajnika oz. direktne bremenitve ali preko elektronskega računa.

Elektronski računi so prijaznejši do okolja in omogočajo enostavnejše poslovanje. Poslovanje z elektronskimi računi pomeni, da ne prejemate več klasičnega papirnatega računa, ampak prejmete račun v e-obliki na vaš elektronski naslov.

Prijavo na elektronski račun izvedete tako da:

  1. Izpolnite obrazec, ki ga najdete tukaj in nam ga podpisanega in skeniranega vrnete na info@ekoenergo.si.
  2. Lahko pa se odločite za prejem e-računa neposredno v vašo spletno banko.

Preko vaše spletne banke lahko poskenirate QR kodo in opravite plačilo.

Dejavnost energetskih storitev, kamor sodi tudi oskrba s toploto je precej regulirana. Slovenija je z vstopom v EU postala del enotnega trga, kar pomeni, da smo morali vzpostaviti tudi na področju energetike evropsko primerljiv sistem. Področje energetike nadzira in regulira nadzorni organ oz. Agencija za energijo (AGEN). Njihova naloga je vzpostavljanje in vzdrževanje razmer za razvoj konkurenčnosti, kamor sodi tudi oblikovanje cen. Cena za toploto se deli na fiksni in variabilni del. Fiksni del cene toplote zagotavlja delovanje, vzdrževanje ter obratovanje sistema vse dni v letu. Ta del pravzaprav zajema strošek naprav, vročevoda, dela itd. Fiksni del predstavlja tako imenovano priključno moč, ki je izražena v evrih na megavat moči. Variabilni del cene toplote se spreminja vzporedno s cenami oz. stroški energentov. Ta del zajema strošek goriva za proizvodnjo in distribucijo toplote. Variabilni del predstavlja tako imenovano porabo, ki je izražena v evrih na megavatno uro.

Zadnji pet dni v mesecu preko daljinskega odčitavanja ali pa s strani uporabnika prejmemo stanje števca. Na osnovi sporočene porabe naredimo obračun ter pošljemo obveznost v plačilo. Predlagamo, da ponovno preverite stanje števca ter sporočeno količino. V primeru večstanovanjskih stavb, obveznost v plačilo pošljemo upravnikom objekta, le ti pa nato naprej delijo fakture v skladu z veljavnimi pravilniki in zakonodajo.

Plačevanje preko direktne obremenitve oz. trajnika si lahko uredite tako, da izpolnite in podpišete obrazec ter nam ga pošljete po elektronski pošti na naslov info@ekoenergo.si ali nam ga pošljete po navadni pošti na naslov Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana.

TEHNIČNA VPRAŠANJA

V primeru težav pokličite brezplačno telefonsko številko 080 14 20, kjer vam bomo z veseljem pomagali.

Stanje števca uporabniki sporočajo, da se lahko obračuna njihova dejanska poraba električne energije.

V kolikor mesečno sporočate stanje števca, nam stanje sporočite v zadnjih petih dneh tekočega meseca.

Stanje števca nam sporočite preko uporabniškega portala e-toplota, ali na stevci@interenergo.si, ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 14 20.

Da. Stanje števca nam lahko sporočite tudi preko uporabniškega portala e-toplota, ki vam omogoča vnos stanja števca za obračun po dejanski porabi.

Na sistem daljinskega ogrevanja se lahko priklopite v treh korakih:
1. Pridobitev vloge za izdajo soglasja ob priključitvi in posredovanje slednje na info@ekoenergo.si
2. Izvedba strojnih instalacij in nadzor izvajanja del
3. Podpis pogodbe

Do obrazcev lahko dostopate tukaj z vpisom v uporabniški portal e-toplota.

To je akt, ki ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za oskrbo s toploto, ki je v upravljanju družbe Ekoenergo d.o.o. za določeno geografsko območje. Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemalce toplote in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem omrežju. Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih objektih.

Ta akt določa predvsem:

– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe s toploto;

– način zagotavljanja sistemskih storitev;

– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v kriznih stanjih;

– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje;

– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje distribucijskih omrežij različnih distributerjev toplote.

Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje za geografsko območje, navedeno v prvem odstavku, za katero je bila distributerju toplote podeljena koncesija.